Povezovanja 2017

 

Povezovanja s tujino:

 

Slovenska gospodarska zveza

Slovenska gospodarska zveza v Celovcu

W: www.sgz.at
E: office@sgz.at
T: +43 (0)463 508 802

Slovenska gospodarska zveza si je od nekdaj prizadevala, da postane odločilen dejavnik v alpsko-jadranskem prostoru, in je s tem namenom prispevala bistven delež k rasti dobrih odnosov med narodi te regije. Izkušnje, ki jih je SGZ pridobila pri razvijanju in izvajanju čezmejnih evropskih projektov, so v zadnjih letih utrle pot v skupno Evropo. Podpiramo svoje člane, ki prihaja s Koroške in iz Slovenije ter si prizadevajo za skupno, dolgotrajno in učinkovito delovanje v našem gospodarskem prostoru. Naši sodelavci, člani upravnega in nadzornega odbora in zastopniki imajo zelo dobre stike z gospodarskimi dejavniki v Sloveniji in drugod v jugovzhodni Evropi, kar so spoznala tudi avstrijska podjetja, ki se v vedno večjem številu obračajo na nas.

Več o Slovenski gospodarski zvezi … >>

 

Povezovanja s slovenskimi društvi, združenji, zavodi …

 

 skupnost slovenskih podjetnic

Skupnost slovenskih podjetnic

W: www.skupnost-podjetnic.si
E: info@skupnost-podjetnic.si
M: 041  618 091 (Marta)

Mentorstvo – podjetniške izkušnje naših mentorjev so najboljše zagotovilo, da bo nasvet dober in iz prve roke.

Delujemo tudi v regijskih skupinah in mednarodno – PO-DO-BE USPEHA Novo mesto, SVET ZA INOVATIVNOST ŽENSK Ljubljana, MLADE PODJETNICE Celje, BPW Pula, AFAEMME Barcelona, BPW Danube region, Ženski poduzetniški centar Zagreb.

Izobraževanja in delavnice – Vsi smo učitelji in vsi smo učenci! V časovni banki so praktična podjetniška znanja: spletni nastop, marketing, prodaja, računovodstvo in finance. Pridobite koncentrirano znanje, ki ga lahko uporabite takoj.

Prostor za srečanja in sestanke – članice imajo na voljo urejeno pisarno in delovno mizo za občasna srečanja in sestanke …

Naša mreža – skupni nastopi na sejmih in dogodkih doma in v tujini zmanjšujejo stroške in širijo tržišče. V sodelovanju s partnerji imate na voljo tudi ugodno ponudbo bančnih, spletnih in drugih storitev.

Vabljena, da se nam pridružiš!

cropped-CEED_Slovenia

CEED – Slovenia Entrepreneurs Club

Eldina Knez, Communication Manager

W: www.ceed-slovenia.org
E: eldina.knez@ceed-slovenia.org
M: 040 18 07 74

Podjetniška skupnost CEED povezuje 1.000 podjetnikov v Sloveniji in 30.000 mednarodno, njen namen pa je medsebojna izmenjava izkušenj, podpore in sodelovanja. Podjetniki lahko delujejo povsod, vendar pa uspevajo v ekosistemu podpore. In ravno to najdejo pri nas. CEED Slovenija je vitalni del mreže, ki razvija in soustvarja kulturo podjetništva že v 14 državah. Ustvarjamo programe za podporo novi generaciji mednarodno usmerjenih podjetnikov.

Poleg naših rednih programov in skupin smo v sodelovanju z Veleposlaništvom Združenih držav Amerike v Sloveniji letos predstavil tudi pobudo ‘WE Inspire: Podjetnice navdihujejo!’ s katero želimo ustvariti podporno okolje izobraževanja in podpore za uresničevanje podjetniških idej predvsem tistih žensk, ki jim podjetništvo lahko predstavlja resnično priložnost.

fam

Društvo poslovnih žensk FAM

Andreja Ilgo, predsednica društva
Silvia Lippai, vodja in zastopnica društva

W: www.drustvo-fam.si
E: info@drustvo-fam.si in s.lippai@siol.net
M: 041 731 877

Društvo poslovnih žensk Slovenije FAM združuje najuspešnejše managerke in poslovne ženske iz vse Slovenije, ne glede na status firme oziroma institucije, v katerih delujejo.

Namen društva je, da povezuje članice, jih spodbuja v njihovi poklicni uspešnosti in upravljanju na področju, kjer delujejo, zlasti pa v managementu, vpliva na oblikovanje pogojev gospodarjenja, nudi članicam podporo pri zaščiti njihovih poklicnih interesov v okviru društva ter priteguje članice k sodelovanju v raznih koristnih dobrodelnih ali podobnih dejavnostih, pomembnih za celotno slovensko družbo. Pri sklepanju poslov je bolj kot znanje pomembno to, da poznaš prave ljudi na pravih mestih, saj posle še vedno delamo ljudje. Predvsem si društvo prizadeva povezati uspešne posameznice, ki delujejo na različnih področjih v močno skupnost, ki bo s svojim potencialom in ambicijami vpliva na nadaljnji razvoj družbe.

Aktivnosti društva so usmerjene predvsem v izmenjavo poslovnih izkušenj posameznih članic, predstavitev različnih programov domačih in tujih gospodarskih subjektov ter njihovih produktov, pomoč pri vzpostavljanju  poslovnih stikov med članicami in s člani drugih društev, združenj, klubov ipd. ter pomoč pri organiziranju možnosti za izmenjavo aktualnih informacij s področij, ki prispevajo k temu, da je sodobna poslovna ženska redno in popolno seznanjena z vsemi poslovnimi dogodki doma in v svetu.

20 let delovanja društva FAM

Vse o našem društvu je predstavljeno na naši spletni strani www.drustvo-fam.si, kjer si lahko s klikom na galerijo pogledate v besedi in sliki naše delovanje za nekaj let nazaj.

Biti članica FAM ni le privilegij, temveč velika čast, ker ženske, ko smo povezane, zmoremo več!

 rgzc

Gospodarska zbornica Slovenije
Regionalna gospodarska zbornica Celje – RGZC

Ljubljanska 14/II, 3000 Celje

W: rgzc.gzs.si
E: tajnistvo@rgzc.si
T: 03 / 426 74 00

Regionalna gospodarska zbornica Celje (RGZC) je samostojna pravna oseba zasebnega prava, ki zastopa interese regijskega gospodarstva v odnosu do lokalnih skupnosti, državnih organov in ostalih ključnih subjektov pri oblikovanju konkurenčnih pogojev za poslovanje in razvoja na področju 23 občin celjske regije. Poleg zastopanja interesov članov glavna področja dela zajemajo še:

 • podporo članom pri poslovanju,
 • pospeševanje tehnološkega razvoja in prenosa znanj ter vključevanje članic v mednarodno poslovno okolje,
 • utrjevanje povezanosti med člani v regiji in drugimi v državi,
 • organizacijo seminarjev, delavnic posvetov in izobraževanj,
 • povezovanje in sodelovanje z drugimi podpornimi institucijami gospodarstvu,
 • informiranje in obveščanje,
 • povezovanje izobraževalnih institucij in gospodarstva,
 • izdajo ATA zvezkov za začasni izvoz in potrjevanje trgovinskih listin,
 • pripravo analitičnih informacij o rezultatih gospodarstva v regiji.

Več o RGZC si preberite na spletni strani.

logo_ZRS-GZS_SPB_RGB

GZS – Zbornica računovodskih servisov

Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana

Polonca Podgoršek, direktorica
W: www.gzs.si/zrs
E: zrs@gzs.si
T: 01 / 5898 316
FB: Zbornica računovodskih servisov

Poslovno okolje, v katerem delujejo stranke izvajalcev računovodskih storitev, se spreminja hitreje kot kdaj koli prej. Finančnih in poslovnih odločitev poslovodstva si brez kvalitetnega in izobraženega računovodstva sploh ne moremo več predstavljati. Prav računovodje so tisti, ki pogosto pomagajo soustvarjati strateške poteze podjetja kot nevidni poslovni partner z nujno potrebno podporo in svetovanjem. Podjetjem pomagajo prepoznati in preprečiti bodoča poslovna tveganja, posredno povečujejo naložbe in rast ter soustvarjajo nove poslovne priložnosti. Ob razvoju globalnega poslovanja vsakodnevno rastejo tudi kompetence in znanja zaposlenih pri izvajalcih računovodskih storitev.

Danes Zbornica računovodskih servisov združuje 500 družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, ki opravljajo dejavnost računovodskih servisov. S svojim delovanjem skrbi za ugled računovodske dejavnosti in zastopa ter ščiti interese svojih članov, tako na strokovnem kot tudi na poslovnem področju.

Skrbi za ugled in kakovost dejavnosti računovodskih servisov ter zastopa interese svojih članov tako do državnih inštitucij kot tudi Evropske zveze računovodij (EFAA), katere članica je. Z različnimi aktivnostmi ozavešča poslovno javnost o pomenu izbire kakovostnega računovodskega servisa pri opravljanju njihove dejavnosti.

Slogan: SKRBIMO ZA UGLED IN KAKOVOST DEJAVNOSTI IZVAJALCEV RAČUNOVODSKIH STORITEV

Sekcija managerk pri Združenju Manager

Melanie Seier Larsen, The Boston Consulting Group, predsednica sekcije
Mojca Podržaj, sekretarka sekcije

W: www.zdruzenje-manager.si
E: mojca.podrzaj@zdruzenje-manager.si
T: 01 / 5898 584

Sekcijo managerk pri Združenju Manager združuje okoli 320 managerk. Glavno poslanstvo sekcije je spodbujanje zavedanja o pomembnosti enakosti spolov in prizadevanje za dvig odstotka managerk na najvišjih mestih odločanja. S tem želi sekcija uveljaviti pomen ženskega managementa in njegovega prispevka h gospodarskemu in socialnemu razvoju Slovenije.

 Podjetnice iz Grosuplja

Podjetnice iz Grosuplja

Kontaktna oseba: Maja Novak
E: maja.novak@odobreno.si
M: 031 523 522

Podjetnice iz Grosuplja smo se začele neformalno povezovati pred približno dvema letoma. V tem času smo organizirale kar nekaj druženj, na katerih smo bile med drugim tudi športno aktivne. Skupaj smo se udeležile skupinske vadbe (Bootcampa), Zumbe in Spinninga. Nekaj srečanj pa smo namenile kreiranju vizij za delo vnaprej.

 ooz celje

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje
Sekcija podjetnic in obrtnic

Alenka Vodončnik, predsednica sekcije
Katarina Hohnjec, podpredsednica sekcije
Mag. Tatjana Štinek, strokovna podpora sekcije

W: www.ooz-celje.si
E: alenka@agencija-ave.si
M: 041 415 447

Sekcija podjetnic in obrtnic deluje pod okriljem Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje, ki skrbi za svoje članstvo in sodeluje z vsemi nosilci razvoja, s celotno izobraževalno vertikalo, z Mestno občino Celje, občinami Vojnik, Štore in Dobrna ter izvaja veliko razvojno naravnanih projektov.

Vsaka izmed nas že uspešno deluje v določeni dejavnosti, zato je naš osnovni cilj, da smo in bomo uspešne tudi v prihodnje. Glede na to, da smo združene močnejše kot vsaka posamezna podjetnica in obrtnica, menimo, da bomo s sodelovanjem v sekciji, kjer je poudarek na ženskah, še bolj fleksibilne, konkurenčne, prepoznavne in kompetentne sogovornice, ki se bomo s svojim delovanjem trudile prispevati k izboljšanju poslovnega okolja.

Povezale smo se z namenom izmenjave izkušenj, spodbujanja strokovnega razvoja in sodelovanja na poslovnem področju in ker verjamemo v vse, kar pomeni pozitiven doprinos celotni družbi.

Preberite si več o Sekciji podjetnic in obrtnic na tej povezavi>>

 SŠGZ logo za PPT

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ)

Rudarska cesta 6a, 3320 Velenje

W: www.ssgz.si
T: 03 / 898 4202
F: 03 / 898 4206

Smo osrednja gospodarska asociacija v savinjsko-šaleški (SAŠA) regiji. Pod našim okriljem povezujemo več kot dve tretjini regijskega gospodarstva, merjeno po številu zaposlenih in obsegu prihodkov.

Naše poslanstvo je povezovanje gospodarskih subjektov različnih dejavnosti v SAŠA regiji in vzpostavljanje komunikacije med njimi ter širšim družbenim okoljem z namenom povečevanja konkurenčnosti članov in zagotavljanja ugodnejših pogojev za poslovanje in izvajanje njihove družbene odgovornosti.

 Vizija: želimo postati učinkovit gospodarski lobi, ki zastopa interese članov v odnosu do lokalnih skupnosti, državnih organov in ostalih ključnih subjektov pri oblikovanju konkurenčnih pogojev za poslovanje in razvoj v SAŠA regiji.

 Ženske in vino

Društvo Ženske in Vino

Petra Rutar, predsednica društva
E: prutar@gmail.com
M: 040 341 342
FB: Women&Wine Slovenija

Društvo Ženske in Vino je neprofitno društvo deklet, ki so ljubiteljice vina. V njem so včlanjene tako vinarke in pridelovalke vin kot ostala dekleta in žene, ki spoštujejo odnos do slovenskih pridelkov in proizvodov, predvsem vina. Društvo trenutno šteje 112 članic. V društvo sprejemamo dekleta po priporočilih naših članic. Članarina je 10 evrov in se plača za obdobje dveh let. Društvo organizira dva do tri večje dogodke letno, članice pa imajo tudi ugodnosti ob nakupu vin, degustacijah in bivanjih na izbranih lokacijah. Poleg tega društvo vsako leta na dogodkih zbira prostovoljne prispevke za dobrodelne namene, ki jih vsako leto predlaga odbor.

 Zelen - logotip

Tehnološki park Ljubljana d.o.o. 

Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
Direktor: Iztok Lesjak

»Mesto v malem, kjer rastejo ideje, se razvijejo in lansirajo v širni svet.«

Skozi 20 let smo se prebijali po bolj ali manj strmi poti navzgor, naleteli na mnoge prepreke, ki pa nas niso ustavile na poti do naših ciljev: postali smo eden izmed najbolj prepoznavnih evropskih tehnoloških parkov. V dveh desetletjih je skozi naše sito šla marsikatera slovenska podjetniška ideja, ki smo jo pomagali razviti, ustvarjalcem pa z znanjem zaposlenih ter mentorjev omogočili hitrejši razvoj ter prodor tako na domačem tržišču kot tudi zunaj naših meja. Za prihodnost so naša vodila inovativnost, kreativnost in ustvarjanje vrednosti. Naša vizija sloni na treh stebrih, kjer iščemo sodelovanje s start-upi in že uveljavljenimi podjetji: pametna mesta, zdravje in zelene tehnologije. Direktor Tehnološkega parka Ljubljana se domala ves čas zanaša na žensko ekipo inovativnih in ustvarjalnih dam.

Več o Tehnološkem parku Ljubljana najdete na www.tp-lj.si.

 perlestajerska gospodarska zbornica

Regijski svet poslovnih žensk in podjetnic pri ŠGZ Maribor –
“PERLE”

Mag. Vida Perko, predsednica
Vera Kozmik Vodušek, podpredsednica
Mag. Jožica Planinšec Deržek, podpredsednica

W: www.szg.si
E: lidija.majcen@stajerskagz.si
T: 02 / 220 87 25
FB: Regijski svet poslovnih žensk in podjetnic – PERLE

Regijski svet, ki deluje pod okriljem ŠGZ Maribor, je bil ustanovljen leta 2012. Članice smo si nadele ime PERLE, ki je simbolično in pove, da vsaka članica skriva v sebi biser ter da smo vse skupaj povezane v ogrlico iz biserov. Se redno mesečno srečujemo, na našem seznamu nas je več kot 100.

Rezultati naših mesečnih druženj so številna prijateljstva in predvsem poslovne povezave in sodelovanja. Jeseni (oktober ali november) organiziramo tudi redno letno ŽENSKO KONFERENCO v Mariboru (leta 2013, 2014, 2015 in 2016), letošnja je že peta. Ženska konferenca je načrtovana za 19. 10. 2017. Prisrčno vabljene!

Informacije o našem delovanju najdete na spletni strani ŠGZ in na naši FB strani.
Zakaj? Ker se želimo povezovati in medsebojno podpirati; ker želimo storiti nekaj dobrega za okolje, v katerem živimo in delamo; ker želimo, da se bolj upošteva ženski poslovni potencial.

Znamo, zmoremo in hočemo. Verjamemo v pozitivne zgodbe in dejanja.

logo zelen

Združenje podjetnic Gorenjske

NADJA VIDIC, predsednica

W: www.podjetnice-gorenjska.si
E: podjetnice.zpg@gmail.com
M: 041 386 514
FB: Združenje podjetnic Gorenjske

Namen in cilji ZDRUŽENJA PODJETNIC GORENJSKE so predvsem v:

 • regionalnem povezovanju podjetnic,
 • izmenjavi poslovnih izkušenj in uporabnih znanj,
 • pridobivanju uporabnih poslovnih kontaktov
 • širjenju pozitivnih izkušenj v podjetništvu.

Želimo, da se raven ženskega podjetništva na Gorenjskem dvigne na višjo in bolj prepoznavno raven. Srečanja s poslovnim zajtrkom potekajo vsako tretjo sredo v mesecu. V dobrih dveh urah na mesec si izmenjamo neprimerljivo več poslovnih kontaktov in izkušenj v izredno krajšem času, kot bi jih sicer pridobile, ter posredno pridobimo tudi uporabna podjetniška znanja. Me, »Gorenjke«, že dolgo vemo, da je v povezovanju moč in ni treba, da smo v poslu same. Na naših mesečnih srečanjih se napolnimo s toliko pozitivne energije, da jo z veseljem delimo tudi z vami!

Gorenjske podjetnice, vabimo vas, da se nam pridružite. Skupaj bomo še uspešnejše.

navpičen logo

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana

W: ooz-sezana.si
E: klementina.krizman@ozs.si
T: 05 / 730 00 60, 031 354 367

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana je organizacija, ki združuje člane na območju štirih občin, in sicer: Občine Sežana, Občine Divača, Občine Komen in Občine Hrpelje – Kozina.

Na OOZ Sežana:

 • Zastopamo interese obrti in podjetništva.
 • Informiramo – obveščamo člane in širšo javnost o aktualnih in strokovnih zadevah ter zakonskih novostih in spremembah pomembnih za obrt in podjetništvo, izdajamo mesečni Informator, vodimo in vzdržujemo obrtni register.
 • Svetujemo in pomagamo pri odpiranju novih enot malega gospodarstva, svetujemo na različnih področjih poslovanja davčnega področja, delovnega-pravnega, finančnega…;
 • Usposabljamo in izobražujemo z organiziranjem različnih vrst izobraževanj, seminarjev, tečajev …
 • Organiziramo promocijske in sejemske dogodke..
 • Izvajamo javna pooblastila (izdajanje obrtnih dovoljenj, vodenje obrtnega registra, izdaja izpiskov iz obrtnega registra, sodelovanje pri izvedbi mojstrskih izpitov).
 • Izvajamo postopke e-VEM točke (registracija samostojnega podjetnika in družbe z omejeno odgovornostjo ter pomoč pri pridobitvi potrebnih dovoljenj).
 • Nudimo storitve za pomoč pri vsakodnevnem poslovanju.
 • Se pogovarjamo in … ponudimo ramo tolažbe, če je treba.

Vizija OOZ Sežana: Postati sodoben center poslovnih rešitev, izobraževalnih in svetovalnih storitev za obrtnike in male podjetnike na enem mestu ter osrednja institucija znanja na Krasu in v Brkinih.

Alumni

Alumni Univerze v Ljubljani, Ekonomske fakultete

W: www.ef.uni-lj.si/alumni
E: alumni@ef.uni-lj.si
T: 01 / 5892 478

Alumni Ekonomske fakultete združuje diplomante vseh generacij, ki so kadarkoli diplomirali na Ekonomski fakulteti, Univerze v Ljubljani, častne člane in simpatizerje. Je največje združenje ekonomistov in poslovnežev v Sloveniji.

Verjamemo, da je tudi med podjetnicami zelo veliko takšnih, ki ste obiskovale Ekonomsko fakulteto in ste na to ponosne.

Pridružite se Alumni Ekonomske fakultete in s kolegicami ekonomistkami spletajte tako prijateljske, kot tudi poslovne vezi. V Alumni Ekonomske fakultete je včlanjenih že preko 11.000 članov, ki se družijo na različnih dogodkih, delavnicah, predavanjih, sproščenih druženjih, izletih, koncertih in še in še …

Da se res najde za vsakega nekaj, se družimo znotraj sekcij in klubov, kot so Alumni GURMAN, GOLF, POSLOVNA INFORMATIKA, MARKETHINK, MANAGERS’ LOUNGE, KOLESARJI.

Podjetnica, pridruži se združenju Alumni Ekonomske fakultete tudi ti – prijavnico najdeš na spletni strani www.ef.uni-lj.si/alumni/prijava

ŠD metulj logo

Športno društvo Metulj

W: www.sd-metulj.si
E: info@sd-metulj.si
M: 040 785 934

… društvo, ki je nastalo zaradi potrebe po kakovostni, varni a hkrati prijazni vadbi.
… društvo, ki je plod večletnega raziskovanja svojega telesa in pomanjkljivosti sodobnega načina življenja.
… je prostor, kjer ljudje niso samo številke, ampak je vsak član zgodba zase.
… smo ekipa, ki verjame v vas in vas usmerja ter uči do bolj zdravega in kakovostnega načina življenja.

Več o našem delu, mnenja strank in lokacije vadb najdete na povezavi www.sd-metulj.si.

 

Povezovanja s slovenskimi podjetji in ostala povezovanja

 

eventnika logo

Eventnika

W: www.eventnika.si
E: nika@eventnika.si
M: 041 921 635
FB: Eventnika

Srce in duša podjetja Eventnika je Nika Močnik, organizatorka dogodkov, ki pozorno posluša želje naročnikov. Njen pristop je sproščen, kreativen in inovativen, z izostrenim občutkom za organizacijo pa opazi tudi tiste malenkosti, na katere ne bi sami nikoli pomislili. Nika najraje izvaja poslovne evente in z veseljem sprejme izziv in izvede tudi tisto skoraj nemogoče. Kot dobra popotnika ji vedno sledita nasmeh in dobra volja ter veliko notranje veselje do tovrstnega dela.

V podjetju Eventnika organizirajo tudi delavnice in izobraževanja. Lani so bile najbolj obiskane delavnice o event managementu z naslovom Naučite se organizacije TOP dogodkov, ki se jih je v preteklem letu udeležilo več kot 200 posamenikov. Letos so poleg te delavnice na voljo še delavnica o koordinaciji dogodkov, o podjetništvu in poslovnem bontonu ter o uporabi Instagrama v poslovne namene. Delavnice izvajajo predvsem zato, ker se zavedajo, da so najboljši posamezniki v poslu ravno tisti, ki vladajo v svoje izobraževanje.

Podjetniški center Pegasus

Gerbičeva ulica 57, 1000 Ljubljana

W: www.pegasus-slovenija.si
E: info@pegasus-slovenija.si in veronika.pirc@pegasus-slovenija.si

PODJETNIŠKI CENTER PEGASUS povezuje podjetnike in njihove podpornike v podjetniško skupnost, jih izobražuje in jim nudi celostno podporo pri njihovem delu in razvoju.

Je celovita podpora podjetnikom v varnem in zanesljivem okolju. Član Podjetniškega centra Pegasus je lahko vsaka oseba, ki je na kakršen koli način povezana s podjetništvom, ki podpiše svojo zavezo do spoštovanja Etičnega kodeksa članov in obnašanja ter plača članarino.

 planet zmenkov

Planet zmenkov

W: www.planetzmenkov.si
E: sabina.mivsek@siol.net
M: 041 878 661

Poslanstvo Planeta zmenkov je povezovanje prijetnih samskih oseb, ki iščejo trajno partnerstvo. Preko zmenka z ujemanjem, ena na ena pomagamo najti življenjskega partnerja za resno zvezo. Organiziramo tudi prijetne butične spoznavne dogodke in izlete za samske. Lepo povabljeni.

 moia

Moia.in

W: www.moia.in
E: info@moia.in
M: 031 704 580

Moia.in je oaza za vsa dekleta, dame, gospodične, gospe, punce, mamice, babice, tete, navihane nečakinje, svakinje in tašče, skratka vse, ki se na takšen ali drugačen način navdušujejo nad modo, lepoto, kulinariko, osebno rastjo, športom, potovanji, zabavo, družabnimi dogodki in simpatičnimi malenkostmi, ki delajo vsak trenutek popoln.

Moia.in s srcem raziskuje, ustvarja, spoznava svet tako z žabje kot ptičje perspektive, razveseljuje, deli najnovejše zanimivosti, kvalitetne, zabavne vsebine ter vas seznanja z dogajanji in trendi. Neguje in razvija tako zunanjo kot notranjo lepoto ter uživa v vsem sladkem in lepem.

Poleg naštetega omogoča tudi izbor aktualnih storitev in izdelkov, ki jih uporablja vsaka “IN” ženska. Organizira in ustvarja različne delavnice, tečaje, dogodke.

Bodite »IN« z nami!


nefiks kolegice

Zavod Nefiks – projekt Kolegice

Zavod Nefiks, Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana

Vodja projekta: Maja Đević

W: www.talentirana.si
E: kolegice@nefiks.si
M: 031 630 520
FB: Zavod Nefiks

Projekt Kolegice, ki deluje v okviru dejavnosti Zavoda Nefiks, povezuje mlade iskalke prve zaposlitve z uspešnimi ženskami, ki delujejo na poklicnih področjih, kjer bi tudi mlade udeleženke rade v prihodnosti delovale. V okviru mentorskega procesa posameznice razpravljajo o možnostih in ustreznih pristopih za uveljavitev v določenem poklicu, prav tako pa udeleženka ob podpori mentorice uresničuje svoj karierni cilj.

Del programa je namenjen tudi načrtovanju in izvedbi dogodkov oz. akcij, s katerimi Kolegice spodbujajo lastno zaposljivost in zaposljivost drugih mladih žensk ter odločevalce in širšo javnost opozarjajo na problematiko zaposlovanja visoko izobraženih mladih žensk v naši državi.

Trenutno potekajo klubi Kolegic v Ljubljani, Sežani, Piranu, Škofji Loki, Murski Soboti in Novem mestu, marca 2017 pa začnemo s srečanji v Mariboru, Brežicah, Litiji, na Ptuju in Jesenicah.
Mlade iskalke prve zaposlitve, vabljene, da se nam pridružite. Prav tako toplo vabimo uspešne ženske, da se pridružijo našemu programu in kot mentorice postanejo del projekta Kolegice.

 Ferfl_Logo_zadnja-02

FERFL – Program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom

W: www.ferfl.si
E: ideja@ferfl.si
FB: ferflCILJ

Gre za celovit program razvoja podjetniških idej z družbenim učinkom, ki različne generacije spodbuja, da začnejo razmišljati o boljši prihodnosti in pričnejo razvijati podjetniške ideje, ki imajo pozitivne učinke tudi za družbo in okolje, v katerem živimo.

Program, ki smo ga prvič izvedli jeseni 2014, bomo tokrat izvajali že četrtič. V prvih treh sezonah programa so se kalile številne ekipe oz. posamezniki, ki so ustanovili podjetja, ki danes že delujejo na trgu: MimiceDŠkatla, BisterUm, Dežela zelišč, Rožma, Vitalizem in še mnogi drugi.

Program je iniciativa Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana. Njegova izvedba je za udeležence v vseh fazah povsem brezplačna.

Več o projektu boste lahko izvedeli na osebnih predstavitvah, ki bosta potekali 16.februarja ob 17.uri ter 23.februarja ob 12.uri. Obvezna je predhodna prijava na www.ferfl.si/ljubljana.

Program Ferfl izvajamo v okviru DPlaca – stičišča podjetniških idej z družbenim učinkom. Več na: www.dplac.si.

 mobinia

MOBINIA inter d.o.o., agencija za spletni – digitalni marketing

Uroš Vidali
W: www.mobinia.si
E: uros.vidali@mobinia.si
T: 03 / 4257078

Osnovno področje našega delovanja so baze kontaktov. Pomagamo vam pri izgradnji ali povečanju vaše baze kontaktov. Med našimi referencami bi izpostavil 1nadan.si, katerih rang baza dosega 650.000 kontaktov.

Potrudimo se, da naše rešitve prilagodimo vam, da boste vi iztržili največ: večjo bazo kontaktov, bolj bran e-časopis, povečano prodajo, prihranek pri poslovanju … Ponujamo vam svoja znanja in izkušnje, potrebujemo pa vaše želje in izzive – zaupajte nam jih.